Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Radiomic Analysis Of Contrast-enhanced CT Predicts Microvascular Invasion And Outcome In Hepatocellular Carcinoma

Xun Xu, Hai-Long Zhang, Qiu-Ping Liu, Shu-Wen Sun, Jing Zhang, Fei-Peng Zhu, Guang Yang, Xu Yan, Yu-Dong Zhang, Xi-Sheng Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share