Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Genome-Wide Analysis Of Protein-Coding Variants In Leprosy

Hong Liu, Zhenzhen Wang, Yi Li, Gongqi Yu, Xi’an Fu, Chuan Wang, Wenting Liu, Yongxiang Yu, Fangfang Bao, Astrid Irwanto, Jian Liu, Tongsheng Chu, Anand Kumar Andiappan, Sebastian Maurer-Stroh, Vachiranee Limviphuvadh, Honglei Wang, Zihao Mi, Yonghu Sun, Lele Sun, Ling Wang, Chaolong Wang, Jiabao You, Jinghui Li, Jia Nee Foo, Herty Liany, Wee Yang Meah, Guiye Niu, Zhenhua Yue, Qing Zhao, Na Wang, Meiwen Yu, Wenjun Yu, Xiujun Cheng, Chiea Chuen Khor, Kar Seng Sim, Tin Aung, Ningli Wang, Deyun Wang, Li Shi, Yong Ning, Zhongyi Zheng, Rongde Yang, Jinlan Li, Jun Yang, Liangbin Yan, Jianping Shen, Guocheng Zhang, Shumin Chen, Jianjun Liu, Furen Zhang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy