Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Physiological And Proteomic Analysis Of Maize Seedling Response To Water Deficiency Stress

Longfei Xin, Huifang Zheng, Zongju Yang, Jiameng Guo, Tianxue Liu, Lei Sun, Yang Xiao, Jianping Yang, Qinghua Yang, Lin Guo

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share