Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Magnetic Nanoparticle-loaded Electrospun Polymeric Nanofibers For Tissue Engineering

Heng Zhang, JiYi Xia, XianLun Pang, Ming Zhao, BiQiong Wang, LingLin Yang, HaiSu Wan, JingBo Wu, ShaoZhi Fu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share