Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Optimizing Process Windows For Minimizing The Pore Size Of Ni-based Single Crystal Superalloys

Keli Liu, Zhuyan Li, Junsheng Wang, Feng Qian, Ke Jin, Houbing Huang, Yanhong Yang, Yizhou Zhou, Yuansheng Yang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share