Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Thalamo-insular Pathway Conveying Orofacial Muscle Proprioception In The Rat

Fumihiko Sato, Yume Uemura, Chiharu Kanno, Yumi Tsutsumi, Akiko Tomita, Ayaka Oka, Takafumi Kato, Katsuro Uchino, Jumpei Murakami, Tahsinul Haque, Yoshihisa Tachibana, Atsushi Yoshida

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share