Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Heterogeneity Control Ability In Porous Media: Associative Polymer Versus HPAM

Yan Liang, Zeng-lin Wang, Yan-xin Jin, Yu-qin Tian, Xi-ming Liu, Yong-jun Guo, Li Fan, Jie Wang, Xin-min Zhang, Miao Cao, Ming-yuan Zhou

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share