Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

NIR Induced Self-healing Polyurethane/polypyrrole Nanocomposites

Haohao Wu, Dekun Sheng, Xiangdong Liu, Yan Zhou, Li Dong, Fance Ji, Shaobin Xu, Yuming Yang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share