Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Chromium (VI) Removal From Water Using Cetylpyridinium Chloride (CPC)-modified Montmorillonite

Shengrong Liu, Ming Chen, Xiaoqiang Cao, Guang Li, Di Zhang, Mingzhen Li, Na Meng, Jieji Yin, Bingqi Yan

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share