Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Lattice-Directed Construction Of Metal–Organic Molecular Wires Of Pentacene On The Au(110) Surface

Junhai Ren, De-Liang Bao, Li Dong, Lei Gao, Rongting Wu, Linghao Yan, Aiwei Wang, Jiahao Yan, Yeliang Wang, Qing Huan, Jia-Tao Sun, Shixuan Du, Hong-Jun Gao

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share