Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Highly Sensitive Ratiometric Self-Assembled Micellar Nanoprobe For Nitroxyl And Its Application In Vivo

Shaohua Yuan, Feiyi Wang, Guichun Yang, Cuifen Lu, Junqi Nie, Zuxing Chen, Jun Ren, Yuan Qiu, Qi Sun, Chunchang Zhao, Wei-Hong Zhu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share