Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Recognition Of Exogenous And Endogenous Nitroxyl In Living Cells Via A Two-Photon Fluorescent Probe

Haidong Li, Qichao Yao, Feng Xu, Ning Xu, Xuechao Ma, Jiangli Fan, Saran Long, Jianjun Du, Jingyun Wang, Xiaojun Peng

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share