Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Selenate And Nitrate Bioreductions Using Methane As The Electron Donor In A Membrane Biofilm Reactor

Chun-Yu Lai, Li-Lian Wen, Ling-Dong Shi, Kan-Kan Zhao, Yi-Qi Wang, Xiaoe Yang, Bruce E. Rittmann, Chen Zhou, Youneng Tang, Ping Zheng, He-Ping Zhao

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share