Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Iron Oxide Nanoparticles Induce Autophagosome Accumulation Through Multiple Mechanisms: Lysosome Impairment, Mitochondrial Damage, And ER Stress

Xudong Zhang, Hongqiu Zhang, Xin Liang, Jinxie Zhang, Wei Tao, Xianbing Zhu, Danfeng Chang, Xiaowei Zeng, Gan Liu, Lin Mei

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share