Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Entropic Ligands For Nanocrystals: From Unexpected Solution Properties To Outstanding Processability

Yu Yang, Haiyan Qin, Maowei Jiang, Long Lin, Tao Fu, Xingliang Dai, Zhenxing Zhang, Yuan Niu, Hujia Cao, Yizheng Jin, Fei Zhao, Xiaogang Peng

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share