Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Tuning The Photocatalytic Activity Of Graphitic Carbon Nitride By Plasma-Based Surface Modification

Xueqiang Ji, Xiaohong Yuan, Jiajie Wu, Lan Yu, Huiyun Guo, Hannian Wang, Haiquan Zhang, Dongli Yu, Yuanchun Zhao

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share