Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Facile One-Pot Preparation Of Chitosan/Calcium Pyrophosphate Hybrid Microflowers

Xiaoli Wang, Jiafu Shi, Zheng Li, Shaohua Zhang, Hong Wu, Zhongyi Jiang, Chen Yang, Chunyong Tian

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share