Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Luminescent Mixed-Lanthanide Metal–Organic Framework Thermometer

Yuanjing Cui, Hui Xu, Yanfeng Yue, Zhiyong Guo, Jiancan Yu, Zhenxia Chen, Junkuo Gao, Yu Yang, Guodong Qian, Banglin Chen

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share