Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Enhanced Oral Delivery Of Paclitaxel Using Acetylcysteine Functionalized Chitosan-Vitamin E Succinate Nanomicelles Based On A Mucus Bioadhesion And Penetration Mechanism

He Lian, Tianhong Zhang, Jin Sun, Xiaohong Liu, Guolian Ren, Longfa Kou, Youxi Zhang, Xiaopeng Han, Wenya Ding, Xiaoyu Ai, Chunnuan Wu, Lin Li, Yongjun Wang, Yinghua Sun, Siling Wang, Zhonggui He

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share