Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

High-Yield Seedless Synthesis Of Triangular Gold Nanoplates Through Oxidative Etching

Lei Chen, Fei Ji, Yong Xu, Liu He, Yifan Mi, Feng Bao, Baoquan Sun, Xiaohong Zhang, Qiao Zhang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share