Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Global High‐Resolution Data Set Of Soil Hydraulic And Thermal Properties For Land Surface Modeling

Yongjiu Dai, Qinchuan Xin, Nan Wei, Yonggen Zhang, Wei Shangguan, Hua Yuan, Shupeng Zhang, Shaofeng Liu, Xingjie Lu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share