Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Identification Of CRE1 As A Cytokinin Receptor From Arabidopsis

Tsutomu Inoue, Masayuki Higuchi, Yukari Hashimoto, Motoaki Seki, Masatomo Kobayashi, Tomohiko Kato, Satoshi Tabata, Kazuo Shinozaki, Tatsuo Kakimoto

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share