Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

DWARF 53 Acts As A Repressor Of Strigolactone Signalling In Rice

Liang Jiang, Xue Liu, Guosheng Xiong, Huihui Liu, Fulu Chen, Lei Wang, Xiangbing Meng, Guifu Liu, Hong Yu, Yundong Yuan, Wei Yi, Lihua Zhao, Honglei Ma, Yuanzheng He, Zhongshan Wu, Karsten Melcher, Qian Qian, H. Eric Xu, Yonghong Wang, Jiayang Li

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy