Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

D14–SCFD3-dependent Degradation Of D53 Regulates Strigolactone Signalling

Feng Zhou, Qibing Lin, Lihong Zhu, Yulong Ren, Kunneng Zhou, Nitzan Shabek, Fuqing Wu, Haibin Mao, Wei Dong, Lu Gan, Weiwei Ma, He Gao, Jun Chen, Chao Yang, Dan Wang, Junjie Tan, Xin Zhang, Xiuping Guo, Jiulin Wang, Ling Jiang, Xi Liu, Weiqi Chen, Jinfang Chu, Cunyu Yan, Kotomi Ueno, Shinsaku Ito, Tadao Asami, Zhijun Cheng, Jie Wang, Cailin Lei, Huqu Zhai, Chuanyin Wu, Haiyang Wang, Ning Zheng, Jianmin Wan

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy