Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

DWARF14 Is A Non-canonical Hormone Receptor For Strigolactone

Ruifeng Yao, Zhenhua Ming, Liming Yan, Suhua Li, Fei Wang, Sui Ma, Caiting Yu, Mai Yang, Li Chen, Linhai Chen, Yuwen Li, Chun Yan, Di Miao, Zhongyuan Sun, Jianbin Yan, Yuna Sun, Lei Wang, Jinfang Chu, Shilong Fan, Wei He, Haiteng Deng, Fajun Nan, Jiayang Li, Zihe Rao, Zhiyong Lou, Daoxin Xie

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy