Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Gate-controlled Electron Transport In Coronenes As A Bottom-up Approach Towards Graphene Transistors

Ismael Diez-Perez, Zhihai Li, Joshua Hihath, Jinghong Li, Chengyi Zhang, Xiaomei Yang, Ling Zang, Yijun Dai, Xinliang Feng, Klaus Muellen, Nongjian Tao

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share