Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

In Vivo Covalent Cross-linking Of Photon-converted Rare-earth Nanostructures For Tumour Localization And Theranostics

Xiangzhao Ai, Chris Jun Hui Ho, Junxin Aw, Amalina Binte Ebrahim Attia, Jing Mu, Yu Wang, Xiaoyong Wang, Yong Wang, Xiaogang Liu, Huabing Chen, Mingyuan Gao, Xiaoyuan Chen, Edwin K.L. Yeow, Gang Liu, Malini Olivo, Bengang Xing

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share