Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

CMOS-based Carbon Nanotube Pass-transistor Logic Integrated Circuits

Li Ding, Zhiyong Zhang, Shibo Liang, Tian Pei, Sheng Wang, Yan Li, Weiwei Zhou, Jie Liu, Lian-Mao Peng

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share