Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Mechanistic Insights Into Metal Ion Activation And Operator Recognition By The Ferric Uptake Regulator

Zengqin Deng, Qing Wang, Zhao Liu, Manfeng Zhang, Ana Carolina Dantas Machado, Tsu-Pei Chiu, Chong Feng, Qi Zhang, Lin Yu, Lei Qi, Jiangge Zheng, Xu Wang, XinMei Huo, Xiaoxuan Qi, Xiaorong Li, Wei Wu, Remo Rohs, Ying Li, Zhongzhou Chen

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share