Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Genomic Analyses Identify Distinct Patterns Of Selection In Domesticated Pigs And Tibetan Wild Boars

Mingzhou Li, Shilin Tian, Long Jin, Guangyu Zhou, Ying Li, Yuan Zhang, Tao Wang, Carol K L Yeung, Lei Chen, Jideng Ma, Jinbo Zhang, Anan Jiang, Ji Li, Chaowei Zhou, Jie Zhang, Yingkai Liu, Xiaoqing Sun, Hongwei Zhao, Zexiong Niu, Pinger Lou, Lingjin Xian, Xiaoyong Shen, Shaoqing Liu, Shunhua Zhang, Mingwang Zhang, Li Zhu, Surong Shuai, Lin Bai, Guoqing Tang, Haifeng Liu, Yanzhi Jiang, Miaomiao Mai, Jian Xiao, Xun Wang, Qi Zhou, Zhiquan Wang, Paul Stothard, Ming Xue, Xiaolian Gao, Zonggang Luo, Yiren Gu, Hongmei Zhu, Xiaoxiang Hu, Yaofeng Zhao, Graham S Plastow, Jinyong Wang, Zhi Jiang, Kui Li, Ning Li, Xuewei Li, Ruiqiang Li

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy