Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

PbMC1a/1b Regulates Lignification During Stone Cell Development In Pear (Pyrus Bretschneideri) Fruit

Xin Gong, Zhihua Xie, Kaijie Qi, Liangyi Zhao, Yazhou Yuan, Jiahui Xu, Weikang Rui, Katsuhiro Shiratake, Jianping Bao, Shahrokh Khanizadeh, Shaoling Zhang, Shutian Tao

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share