Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Improvement Of Pharmacokinetic Profile Of TRAIL Via Trimer-Tag Enhances Its Antitumor Activity In Vivo

Haipeng Liu, Danmei Su, Jinlong Zhang, Shuaishuai Ge, Youwei Li, Fei Wang, Michel Gravel, Anne Roulston, Qin Song, Wei Xu, Joshua G. Liang, Gordon Shore, Xiaodong Wang, Peng Liang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share