Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Stability Mechanism Of Two Soybean Protein-Phosphatidylcholine Nanoemulsion Preparation Methods From A Structural Perspective: A Raman Spectroscopy Analysis

Ying Zhu, Yang Li, Changling Wu, Fei Teng, Baokun Qi, Xiaonan Zhang, Linyi Zhou, Guoping Yu, Huan Wang, Shuang Zhang, Zhongjiang Wang, Lianzhou Jiang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share