Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Extended Vapor–liquid–solid Growth And Field Emission Properties Of Aluminium Nitride Nanowires

Qiang Wu, Zheng Hu, Xizhang Wang, Yinong Lu, Kaifu Huo, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Bo Shen, Rong Zhang, Yi Chen

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share