Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Bioinspired Preparation Of Polydopamine Microcapsule For Multienzyme System Construction

Lei Zhang, Jiafu Shi, Zhongyi Jiang, Yanjun Jiang, Shizhang Qiao, Jian Li, Rui Wang, Ruijie Meng, Yuanyuan Zhu, Yang Zheng

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share