Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Multi-responsive Self-healing Metallo-supramolecular Gels Based On “click” Ligand

Jinchun Yuan, Xiuli Fang, Lingxing Zhang, Guangning Hong, Yangju Lin, Qifeng Zheng, Yuanze Xu, Yonghong Ruan, Wengui Weng, Haiping Xia, Guohua Chen

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share