Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Shear Effects On Crystalline Structures Of Poly(l-lactide)

Peitao Xiao, Hongfei Li, Shaoyong Huang, Huiying Wen, Donghong Yu, Yingrui Shang, Jingqing Li, Zhonghua Wu, Lijia An, Shichun Jiang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share