Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Effect Of Dielectric Layers On Device Stability Of Pentacene-based Field-effect Transistors

Chong-an Di, Gui Yu, Yunqi Liu, Yunlong Guo, Xiangnan Sun, Jian Zheng, Yugeng Wen, Ying Wang, Weiping Wu, Daoben Zhu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share