Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Enhancing Electron Transport In Molecular Wires By Insertion Of A Ferrocene Center

Yan-Yan Sun, Zheng-Lian Peng, Rong Hou, Jing-Hong Liang, Ju-Fang Zheng, Xiao-Yi Zhou, Xiao-Shun Zhou, Shan Jin, Zhen-Jiang Niu, Bing-Wei Mao

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share