Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Microporous Luminescent Europium Metal–organic Framework For Nitro Explosive Sensing

Xinhui Zhou, Honghui Li, Hongping Xiao, Liang Li, Qiang Zhao, Tao Yang, Jinglin Zuo, Wei Huang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share