Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Supramolecular Nanofibers Of Self-assembling Peptides And Proteins For Protein Delivery

Huaimin Wang, Youzhi Wang, Xiaoli Zhang, Yawen Hu, Xiaoyong Yi, Linsha Ma, Hao Zhou, Jiafu Long, Qian Liu, Zhimou Yang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share

Supramolecular nanofibers of proteins and peptides could be used for intracellular protein delivery.