Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Direct Observation Of Charge Transfer Between Molecular Heterojunctions Based On Inorganic Semiconductor Clusters

Chaozhuang Xue, Xing Fan, Jiaxu Zhang, Dandan Hu, Xiao-Li Wang, Xiang Wang, Rui Zhou, Haiping Lin, Youyong Li, Dong-Sheng Li, Xiao Wei, Daoyuan Zheng, Yang Yang, Keli Han, Tao Wu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share

Charge transfer between inter-clusters is directly observed in inorganic molecular heterojunctions.