Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Map‐based Cloning Of A Fertility Restorer Gene, Rf‐1 , In Rice ( Oryza Sativa L.)

Toshiyuki Komori, Shozo Ohta, Nobuhiko Murai, Yoshimitsu Takakura, Yoshiki Kuraya, Shoichi Suzuki, Yukoh Hiei, Hidemasa Imaseki, Naoto Nitta

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share