Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Magneto-mechanical Coupling Effect In Amorphous Co40Fe40B20 Films Grown On Flexible Substrates

Zhenhua Tang, Baomin Wang, Huali Yang, Xinyu Xu, Yiwei Liu, Dandan Sun, Lixiang Xia, Qingfeng Zhan, Bin Chen, Minghua Tang, Yichun Zhou, Junling Wang, Run-Wei Li

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share