Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Mechanism Analysis Of A Flexible Organic Memristive Memory With Capacitance Effect And Negative Differential Resistance State

Shouhui Zhu, Bai Sun, Shubham Ranjan, Xiaoli Zhu, Guangdong Zhou, Hongbin Zhao, Shuangsuo Mao, Hongyan Wang, Yong Zhao, Guoqiang Fu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share