Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Influence Of Fermentation Method On Phenolics, Antioxidant Capacity, And Volatiles In Blackberry Wines

Jinshan Gao, Zhumei Xi, Jingfang Zhang, Zhijun Guo, Teng Chen, Yulin Fang, Jiangfei Meng, Ang Zhang, Yajuan Li, Jinchuan Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share