Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Characterisation Of 2-HP-β-cyclodextrin-PLGA Nanoparticle Complexes For Potential Use As Ocular Drug Delivery Vehicles

Fan Li, Yuqin Wen, Yan Zhang, Kangyu Zheng, Junfeng Ban, Qingchun Xie, Yifeng Wen, Qing Liu, Fohua Chen, Zhenjie Mo, Lizhong Liu, Yanzhong Chen, Zhufen Lu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share