Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Design And Construction Of A Magnetic Targeting Pro-coagulant Protein For Embolic Therapy Of Solid Tumors

Mingyuan Zou, Peilan Xu, Li Wang, Lanlan Wang, Tingting Li, Cong Liu, Lei Shi, Jun Xie, Wanyun Li, Shengyu Wang, Guoqiu Wu, Fanghong Luo, Ting Wu, Jianghua Yan

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share