Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Thermal-controlled Releasing And Assembling Of Functional Nanomembranes Through Polymer Pyrolysis

Fei Ma, Borui Xu, Shuai Wu, Lu Wang, Biran Zhang, Gaoshan Huang, Ai Du, Bin Zhou, YongFeng Mei

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share