Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Fabrication Of A 256-bits Organic Memory By Soft X-ray Lithography

Liu Xing-Hua, Lu Wen-Sheng, Ji Zhuo-Yu, Tu De-Yu, Zhu Xiao-Li, Xie Chang-Qing, Liu Ming

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share